Vispārējā informācija

Kopienu filantropija, tāpat kā filantropija, ir naudas, laika, prasmju vai citu resursu ziedošana sabiedriska labuma mērķiem, taču norisinās konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā un veicina konkrētās kopienas dzīves uzlabošanu un attīstību. Kopiena šajā kontekstā apzīmē noteiktu ģeogrāfisku teritoriju – pilsētu, pagastu vai novadu.

Kopienu filantropija jeb vietējā labdarība:

  • veicina vietējo problēmu risināšanu ar vietējiem resursiem;
  • veicina trīs sektoru – nevalstiskā, valsts un privātā – sadarbību;
  • attīsta vietējās ziedošanas tradīcijas;
  • rada iespēju īstenot vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus;
  • rada iespēju ikvienam iesaistīties un līdzdarboties savas pilsētas, rajona izaugsmes veicināšanā.

Kopienas fonds ir neatkarīga labdarības organizācija, kas darbojas noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā – pilsētā vai novadā, piesaistot līdzekļus no vietējiem ziedotājiem un piešķirot tos vietējām nevalstiskām organizācijām vai sabiedrības grupām, lai īstenotu sabiedriska labuma mērķus, kas veicina vietējo attīstību un dzīves kvalitāti konkrētajā teritorijā.

Kopienas fonds nodrošina plānotas un mērķtiecīgas kopienu filantropijas attīstību. Visā pasaulē ir pazīstami dažādu veidu fondi, kuru rīcībā jau dibināšanas brīdi ir nepieciešamie finansu resursi, vai arī tie jāpiesaista fonda darbības procesā. Piemēram, privātie fondi – tos veido konkrētas privātpersonas līdzekļi un/vai privātpersonu mantojumi (piemēram, Vītolu fonds); korporatīvie fondi – tos veido viena vai vairāku uzņēmumu ziedojumi vai ieguldījumi, ko tie veic kādā sev interesējošā nozarē (mākslā, zinātnē, sociālajā jomā, piemēram, ABLV Charitable Foundation); tematiskie fondi, kas piešķir līdzekļus kādai konkrētai tēmai vai problēmai; operacionālie fondi – paši īsteno projektus un nepiešķir līdzekļus citiem projektu vai iniciatīvu īstenotājiem (pārsvarā Latvijā darbojas šādi fondi); un kopienu fondi (no angļu val. – community foundations), kas darbojas noteiktā teritorijā, piesaistot vietējās kopienas resursus un atbalstot vietējas iniciatīvas.

Kopienu fondiem dažādās valstīs ir definēti atšķirīgi standarti, lai nodrošinātu iekšējo kvalitātes vērtēšanu un uzturētu reputāciju, uzticamību. Tomēr par vienojošām kopienas fonda definīcijā var uzskatīt šādas pazīmes:

  • fonds piešķir līdzekļus citu organizāciju projektiem, turklāt daudzveidīgās tēmās;
  • fonda līdzekļus veido daudzveidīgi vietējie avoti, nevis viens ziedotājs;
  • neaizskaramā kapitāla veidošana un mērķtiecīga pārvaldība;
  • fonds ir neatkarīgs no kāda konkrēta politiska, ekonomiska vai cita spēka; tas veido plašas partnerības un uzņemas līdera lomu vietējās labdarības un dialoga veicināšanā.

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv