Fondu attīstība Latvijā

Ap 2000. gadu Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma (BAPP) par vienu no savas darbības mērķiem noteica stiprināt filantropijas kultūru Latvijā. Tās mērķis bija veicināt jaunu un stabilu finanšu avotu veidošanos pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Viens no virzieniem filantropijas attīstībā Latvijā bija iedzīvotāju līdzdalības un kopienu filantropijas attīstība, kas praktiski izpaudās kā iedzīvotāju foruma kā sabiedrības līdzdalības veicināšanas modeļa ieviešana un kopienu fondu izveide, lai reģionu līmenī nodrošinātu atbalstu vietējām iniciatīvām.

Iedzīvotāju forumu un kopienu fondu pirmsākumi Latvijā aizsākās 2001. gadā, kad BAPP izsludināja projektu konkursu pilotprojekta “Iedzīvotāju līdzdalība un kopienu filantropija” īstenošanai. Kopienu līmenī tika izraudzītas divas vietējas organizācijas – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs Talsos un Lielvārdes ārzemju sakaru un izglītības veicināšanas birojs. Abu organizāciju uzdevums bija potenciāli attīstīt iedzīvotāju līdzdalības un kopienu filantropijas idejas savas darbības teritorijā.

Pirmā pilotprojekta fāze tika vērsta uz iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, pēc ASV pieredzes tika rīkoti iedzīvotāju forumi. Šis līdzdalības modelis paralēli tika attīstīts arī Lietuvā un Igaunijā. Latvijā tika rūpīgi analizētas modeļa priekšrocības un trūkumi, meklēta Latvijas iedzīvotāju mentalitātei piemērota pieeja, kas aprobēta pirmajos iedzīvotāju forumos, kas notika Lielvārdē un Talsos. Pirmo iedzīvotāju forumu rezultāti liecināja, ka iedzīvotājiem ir interese līdzdarboties, un iedzīvotāju forums ir veids, kā ieinteresēt un motivēt iedzīvotājus būt līdzdalīgiem savas apkārtējās vides veidošanā un attīstībā.

Savukārt otrā pilotprojekta fāze bija veltīta kopienu filantropijas jēdziena apgūšanai. Tās ietvaros tika piesaistīti konsultanti no Charities Aid Foundation Krievijas pārstāvniecības, notika studiju vizītes uz Čehiju un Slovākiju, kā arī darbs Talsos un Lielvārdē, lai izveidotu vietējos kopienu fondus.

Kopienu fondu izveides process un tā rezultāts abās pilsētās – Lielvārdē un Talsos – izvērtās atšķirīgi. Tas tikai stiprināja kopienu filantropijas iniciatīvas atbalstītāju pārliecību, ka kopienas fonda izveide katrā vietā ir unikāla un nav vienotas receptes, kā to veikt. Taču pastāv virkne pamatnosacījumu, kas jāņem vērā fonda izveides procesā. Priekšstatu par to var gūt no izklāsta par to, kā fondu izveides process norisinājās Talsos, Lielvārdē, Alūksnē, Valmierā un Liepājā.

Iedzīvotāju forums bija pamats, lai Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs Talsos uzsāktu diskusiju par kopienas fonda izveidi. Centra darbinieki ar mērķi apzināt iespēju un interesi veidot kopienas fondu aicināja uz diskusijām foruma dalībniekus. Tika apspriesta iespēja, ka fonds pēc iedzīvotāju foruma gādātu par iedzīvotāju ierosināto projektu finansēšanu. Centra pārstāvji apguva informāciju par kopienu fondiem, ko sniedza nacionālā atbalsta organizācija un starptautiskie projekta konsultanti, kā arī pētīja interneta resursus un citu pieejamo literatūru. Pusgada laikā pēc foruma notika 12 diskusijas, kur katrā no tām piedalījās 5-7 cilvēki, kas papildināja un komentēja katras iepriekšējās diskusijas dalībnieku ierosinājumus un attīstīja jaunas idejas. Kopumā diskusijās bija iesaistīti ap 70 cilvēku, no kuriem 45 piekrita kļūt par Talsu novada fonda dibinātājiem, katru gadu ziedojot fondam vismaz 20 latu.

Pēc iedzīvotāju foruma lielvārdieši kopienas fonda izveidei izvēlējās uzrunāt uzņēmējus kā potenciālos ziedotājus, lai tie sniegtu atbalstu iedzīvotāju izloloto ideju īstenošanai. Uz fonda dibināšanas sapulci sanāca 14 vietējo uzņēmumu pārstāvji un viena privātpersona, kas vienojās ik gadu atbalstīt fondu ar 100 latu ziedojumu. Lai arī pirmajā brīdī nezinātājam Lielvārdes attīstības fonds var atgādināt kādu uzņēmēju klubu, tomēr ir kāda būtiska atšķirība – šajā fondā lēmumus par fonda darbību un atbalstāmajiem projektiem pieņem valde 11 cilvēku sastāvā. Valde tiek veidota, lai nodrošinātu plašu dažādu iedzīvotāju grupu pārstāvniecību. Valdi veido gan fonda dibinātāju pārstāvji, gan pašvaldības pārstāvji, gan pensionāri, skolotāji, jaunieši un citi vietējie aktīvisti.

Redzot veiksmīgo iedzīvotāju foruma norisi Talsos, alūksnieši pēc gada, 2003. gada aprīlī, rīkoja iedzīvotāju forumu savā pilsētā. Forums bija iespējams, pateicoties Alūksnes NVO atbalsta centra un Alūksnes pilsētas domes veiksmīgai sadarbībai. Pēc foruma Alūksnes NVO atbalsta centrs uzsāka sabiedrības viedokļa apzināšanu par kopienas fonda izveidi. Rezultātā 21 persona piekrita dibināt fondu. 2005. gada aprīlī tika reģistrēts Alūksnes novada fonds, kas pēc teritoriālās reformas pārsaukts par Alūksnes un Apes novada fondu. Pirmā gada laikā par fonda atbalstītājiem bija kļuvušas ap 50 fizisku un juridisku personas.

2004. gadā interesi par kopienas fondu veidošanu izrādīja Valmiera un vairākus gadus vēlāk arī Liepāja. Abas pilsētas saņēma BAPP atbalstu. Valmierā iniciators idejai par kopienas fonda izveidi bija NVO atbalsta centrs “Stratēģija”, kas, veicot intervijas, organizējot apaļā galda diskusijas, tiekoties ar uzņēmējiem un NVO, vienojās dibināt Valmieras novada fondu 2005. gada jūnijā. Savukārt Liepājas novada fondu vietējie ieinteresētie ļaudis izveidoja 2007. gada jūnijā. Jau 2008. gadā notika Liepājas Iedzīvotāju forums.

2008. gadā BAPP savu darbību Latvijā un Baltijā noslēdza un atbalsts jaunu kopienu fondu izveidei apsīka. Taču Iedzīvotāju forumu rīkošana un kopienu fondu darbība ir apliecinājusi, ka tie ir veiksmīgi rīki vietējās sabiedrības aktivizēšanai.

2012. gadā darbību ir sākusi Borisa un Ināras Teterevu fonda īpaša Kopienu filantropijas attīstības programma Latvijā un Baltijā 2012. – 2017. Programmas mērķis ir nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā/Baltijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu attīstībai un jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos. Sasniedzot mērķi, programmas īstenošanas noslēgumā 2017. gadā Latvijā darbosies 9 – 10 kopienu fondi un Baltijā kopumā būs nostiprinātas zināšanas un prasmes kopienu filantropijas jautājumos, kā arī attīstīta kopienu fondu savstarpējā un starptautiskā sadarbība.

© 2014
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Tālrunis: +371 261 367 56
E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv